Algemene ledenvergadering Vrienden Atlas theater


November 2020
Elk jaar in de maand november legt het bestuur van de Vrienden verantwoording af over haar daden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ook dit jaar staat die vergadering in de planning. Echter…..het Corona-virus gooit (ook hier) roet in het eten. De situatie laat niet toe dat de Algemene Ledenvergadering op de normale manier gehouden wordt. Op dit moment mogen er slechts maximaal 30 personen samen komen (bij het ter perse gaan van dit bericht is deze regel aangescherpt en is er een verbod op openstelling van onder andere theaters voor het publiek). Momenteel is het dus niet mogelijk de Algemene ledenvergadering in het Atlas theater of ergens anders te laten plaatsvinden.

Toch wil het bestuur graag aan haar leden laten weten wat er het afgelopen theaterjaar gebeurd is, hoe het zit met de financiën, welke Vriendenvoorstellingen nog op het programma stonden, wat er gebeurt met de operacursus van Huub van ’t Hek en hoe het verder gaat met de organisatie van de operareis naar Düsseldorf.
 
Tja….maar hoe doe je dat dan? Het Bestuur van de Vrienden heeft daarover gebrainstormd. Een fysieke vergadering houden is niet mogelijk. Een digitale Algemene Ledenvergadering dan? Een Zoom-meeting? Maar hoe doe je dat met bijna 1000 leden? En zijn de leden daarop voorbereid? Al gauw werd duidelijk dat vergaderen op deze manier voor de Vrienden geen oplossing is. Maar hoe kunnen we dan opening van zaken geven met betrekking tot het afgelopen bestuursjaar?
 
Hoe dan wel?
Besloten is om te kiezen voor een alternatieve werkwijze. Een vergadering op afstand. Vanuit de eigen thuissituatie. Daarom worden alle stukken, die normaal gesproken aan de leden verstuurd werden ter voorbereiding van de vergadering, ook deze keer weer digitaal toegestuurd. Het betreft een aantal stukken die opening van zaken geven over het afgelopen bestuursjaar.
Het gaat daarbij om:
  • Het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2019
  • Het jaarverslag van de Vrienden van het Atlas Theater (VAT) 2019/2020
  • Het financieel verslag van de penningmeester
  • Verslag van de Commissie ter beoordeling van de jaarrekening (Herma Ravestein en Dirk de Graaf)
  • Verlenen van decharge aan het bestuur
  • Overzicht van de bestuurssamenstelling en rooster van aftreden
Normaal worden deze stukken op de vergadering besproken en kan men daar direct op anticiperen door (indien nodig) vragen te stellen. Dat is in deze situatie helaas niet mogelijk. Wel kan er schriftelijk gereageerd worden. Heeft men thuis vragen en/of opmerkingen over de stukken, dan is het de bedoeling dat men de bewuste vraag of vragen via de mail stuurt naar het secretariaat van de Vrienden: info@vriendenatlastheater.nl
Daar worden de vragen verzameld en zal het bestuur daar zo volledig mogelijk antwoord op geven. De verzamelde vragen en de bijbehorende antwoorden zullen vervolgens via een speciale nieuwsbrief weer aan de leden toegestuurd worden.
Op die wijze zullen (eventuele) vragen beantwoord worden en kunnen alle leden zien welke vragen er zijn gesteld en wat het antwoord daarop is geweest. Het is niet de meest ideale manier van communiceren, maar de situatie dwingt ons ertoe om voor deze aanpak te kiezen.
 
We hopen op begrip van de leden voor deze toch wel onorthodoxe wijze van vergaderen. We verwachten dat de Algemene Ledenvergadering van 2021 weer in een normale setting kan plaatsvinden.
 
Bestuurssamenstelling
Bij de toegestuurde stukken zit ook de bestuurssamenstelling en het rooster van aftreden. Op dat rooster van aftreden staat vermeld dat Johan van der Kooi in 2020 aftredend is en zich herkiesbaar stelt.
Het bestuur wil hem graag weer voor een nieuwe periode benoemen. Dat betekent dat zonder tegenbericht van de leden het bestuur ervan uit gaat dat men akkoord is met dit voorstel.
 
Wat verder ter tafel komt.
Bij de Algemene Ledenvergadering werd na de pauze altijd tijd ingeruimd voor een cultureel evenement. Ook dat onderdeel kan in de huidige situatie  niet doorgaan. Maar….wat in het vat zit……..het bestuur wil daarom, wanneer de situatie dat weer toelaat, een speciale Vriendenvoorstelling organiseren. Wat dat zal zijn en wanneer dat mogelijk is, zal te zijner tijd bekend gemaakt worden.
 
Onlangs bereikte ons het bericht dat onze oud-voorzitter Albert Witter (16 jaar voorzitter) ernstig ziek is. Dat was ook de reden dat we hem al langere tijd niet meer gezien hebben in het theater.  We wensen hem en Jannie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
 
Rob Wilhelm, voorzitter.
Related Posts

Laat een reactie achter

WORD VRIEND