Privacybeleid

Vrienden van ATLAS Theater (VAT) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en die van andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door VAT dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. VAT houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit privacy-beleid staat beschreven welke principes VAT hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offlinesystemen van VAT waarin voorkomen.

Definities

De definities, die worden genoemd in dit privacy beleid en in het privacyreglement, hebben dezelfde betekenis.

Uitgangspunten

VAT is de verwerkingsverantwoordelijke, de leden zijn de betrokkenen en het Atlas Theater is de verwerker die op verzoek van VAT de gegevens van de leden vastlegt in het LVP reserveringssysteem. VAT en het Atlas Theater gaan op veilige manier met persoonsgegevens om van betrokkenen en respecteren de privacy daarvan.

VAT houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

* Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

* Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

VAT zorgt ervoor dat op alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Data minimalisatie

VAT verwerkt alleen de die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. VAT streeft naar minimale gegevensverwerking: waar mogelijk worden minder of geen verwerkt.

Bewaar termijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodigzijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

Integriteit en vertrouwelijkheid

VAT gaat zorgvuldig om met en behandelt persoonsgegevens deze vertrouwelijk. Zo worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt VAT voor passende beveiliging van de gegevens.

Delen met derden

VAT deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen en in

het geval dat dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van VAT, zoals samenwerking met het Atlas Theater. Zie daarvoor het privacy beleid van het Atlas Theater: http://www.atlastheater.nl/privacy-statement

Subsidiariteit

Het principe van subsidiariteit houdt in dat VAT zich steeds afvraagt of de registratie van noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

Proportionaliteit

VAT zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkenen niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de wordt beoogd.

Rechten van betrokkenen

VAT honoreert alle rechten van betrokkenen. Dit privacy beleid is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VAT 2018.